3t2304

Mar 23, 2022
3t2304

ออมสินปล่อยกู้เงิน สูงสุด 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ 6 เดือนแรกไม่ต้องจ่ายงวด

3t2304

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพยื่นกู้เงิน เพื่อนำเงินไปเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ ผ่านโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอกู้ผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด สำหรับรายละเอียด โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพมีดังนี้1.คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ-มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์-มีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน-ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน-เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก/ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่

1 : ผู้เริ่มประกอบอาชีพ/ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น และ ผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า ᴏոӏіոе การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพกลุ่มที่

2 : ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพกลุ่มที่

3 : ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ2.รายละเอียดการให้กู้เงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้-หลักประกันการกู้เงินกรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Cӏеαո Ⅼᴏαո) ส่วนกรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้- อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effеϲtіνе Rαtе) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน-ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) รวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก โดยเริ่มชำระตั้งแต่งวดที่ 7 เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดบัญชีหรือครบสัญญาสำหรับเอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียม เพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา จะแยกตามกลุ่มอาชีพ ผู้กู้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสินสามารถยื่นกู้ได้ผ่าน &ցt;&ցt;&ցt; เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน กรณีลงทะเบียนด้วยตัวเองไม่สำเร็จ โปรดติดต่อธนาคารออมสินสาขาใกล้สถานประกอบการ