2m3107vanphailam08

2m3107vanphailam08

เราคงจะได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กว่า พ่อ แม่ คือพระอรหันต์ของบ้าน ซึ่งตามความเชื่อของทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และโดยการปฏิบัติต่อคนที่รักในครอบครัว ส่วนในศาสนาพุทธนั้นการดูแลพ่อแม่ถือเป็นความกตัญญู เป็นการสร้างสิริมงคล สร้างบุญและทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตตนเองมากๆ

2m3107vanphailam08

วันนี้ GangBeauty จึงมีผลดีที่ลูกกตัญญูจะได้รับ จากการที่เลี้ยงดู บำรุงบิดามารดา มาให้ทุกคนได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตต่อไป ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 ช่วงดังนี้

2m3107vanphailam08

1. เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านตอบเมื่อยามท่านชรา ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วย

2. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็จัดพิธีศพให้ท่าน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ

2m3107vanphailam08

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ ดังนี้

1. ทำให้มีความอดทน

2. ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3. ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

4. ทำให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้

5. ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

6. ทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน

7. ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

8. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

9. ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

11. ทำให้มีความสุข

12. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

“พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอก

2m3107vanphailam08